Мета та предмет діяльності

Лікарня працює на основі статуту.

Основною метою діяльності Лікарні є забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством.

Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Лікарні є:

 • медична практика;
 • створення разом із Власником умов, необхідних для забезпечення доступної та якісної медичної допомоги населенню, організації належного управління внутрішнім лікувально-діагностичним процесом та ефективного використання майна та інших ресурсів Лікарні;
 • надання пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній та відплатній основі послуг вторинної/спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги, у тому числі екстреної (невідкладної), необхідної для забезпечення належних профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я, медичного контролю за перебігом вагітності й і ведення пологів і післяпологового періоду;
 • надання пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній та І відплатній основі спеціалізованої (високоспеціалізованої) амбулаторної медичної допомоги (спеціалізована медична практика);
 • своєчасне та якісне проведення лікування хворих з використанням комплексу необхідних І доступних методів, диференційований підхід до вибору методів та засобів лікування різних категорій хворих із забезпеченням принципів безперервності, послідовності та етапності, індивідуального підходу в організації та здійсненні діагностики та лікування;
 • надання кваліфікованої лікувально-діагностичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим згідно з Нормативами надання стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги ;
 • цілодобовий прийом хворих, потерпілих, вагітних у передпологовому та пологовому періодах, які доставляються бригадами екстреної (швидкої) медичної допомоги та іншими транспортними засобами, або звертаються безпосередньо у приймальне, в тому числі за направленнями поліклініки Лікарні або інших закладів охорони здоров’я;
 • організація надання невідкладної медичної допомоги відповідно до законодавства У країни;
 • забезпечення пацієнтів медичною допомогою відповідного профілю, виходячи з показань та рівня Лікарні, в умовах цілодобового стаціонару;
 • подання обґрунтованих пропозиції щодо належного місця надання медичної допомоги за відсутності показань у медичній допомозі Лікарні;
 • забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку на первинному та вторинному рівнях;
 • організація, у разі потреби, надання пацієнтам медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших закладів охорони здоров’я шляхом направлення пацієнтів до цих закладів у порядку, встановленому законодавством;
 • організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення
  наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання
  ресурсів системи медичного обслуговування;
 • проведення експертизи тимчасової втрати працездатності, направлення осіб з ознаками стійкої втрати працездатності на медико-соціальну експертизу, спрямування пацієнтів та медико-соціальну реабілітацію, видача та продовження листків непрацездатності; проведення профілактичних оглядів;
 • забезпечення та контроль якості медичної допомоги хворим в межах затверджених МОЗ України, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, клінічних протоколів, медичних стандартів, а також передбачених законами інших норм, правил і нормативів, які регулюють діяльність у сфері охорони здоров’я;
 • інформування місцевих органів виконавчої влади та управління охорони здоров’я Тернопільської ОДА у випадках, обумовлених законодавством, відповідними директивними і нормативними документами, в тому числі при виникненні масових уражень людей та виявленні хворих з підозрою на карантинні і особливо небезпечні інфекції;
 • проведення аналізу організації та якості лікувально-діагностичної діяльності, здійснення організаційно-методичної роботи з питань надання медичної допомоги в Лікарні;
 • вивчення, аналіз основних інтегральних показників роботи, стану здоров’я та медичного обслуговування населення та надання пропозицій щодо їх покращання;
 • участь у розробці пропозицій з удосконалення організаційних,форм, методів діагностики і лікування хворих і потерпілих, які потребують медичної допомоги на догоспітальному і госпітальному етапах;
  розробка та проведення комплексних протиепідемічних і санітарно-гігієнічних заходів;
 • організація підготовки, перепідготовки та підтримання належного кваліфікаційного рівня медичного персоналу Лікарні;
 • залучення медичних працівників для надання вторинної та первинної медичної допомоги, в тому числі залучення лікарів, що працюють як фізичні особи-підприємці за договорами підряду;
 • проведення профілактичної та санітарно-просвітницької роботи серед населення з питань профілактики і надання першої допомоги при раптових захворюваннях, нещасних випадках і отруєннях;
 • участь у проведення інформаційної та освітньо-розяснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;
 • виробництво лікарських засобів, провадження діяльності лікарняної аптеки у порядку , визначеному законодавством України;
 • провадження діяльності, пов’язаної з . придбання, зберігання, перевезення, реалізація (відпуск), знищення, використання наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів у порядку, визначеному законодавством України;
 • надання платних медичних послуг населенню згідно законодавства України;
 • отримання та обробка персональних даних та іншої інформації про пацієнтів (утому числі інформації про стан здоров’я, діагноз, відомості, одержаної під час медичного обстеження пацієнтів) і надавачів медичних послуг, необхідних для здійснення її повноважень, з дотриманням: вимог Закону України «Про захист персональних даних»;
 • обробка персональних даних з метою забезпечення реалізації відносин у сфері охорони здоров’я, підготовки, відповідно до вимог законодавства, статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань медичної допомоги, державної кадрової політики, ведення кадрового J діловодства, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку, адміністративно-правових, управлінських відносин, збір корпоративних та ; персональних даних в господарській діяльності, в цілях, що регулюються і чинним законодавством;
 • забезпечення оснащення Лікарні сучасною апаратурою, устаткуванням;
 • надання медичної допомоги на умовах страхової діяльності;
 • надання елементів паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань,яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей;
 • організація та проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, наукових форумів, круглих столів, семінарів тощо;
 • навчально-методична, науково-дослідницька робота;
 • провадження зовнішньоекономічної діяльності згідно із законодавством України;
 • надання будь-яких послуг іншим суб’єктам господарювання, що надають медичну допомогу на території району;
 • здійснення іншої не забороненої законодавством діяльності, необхідної для належного забезпечення та підвищення якості лікувально-діагностичного процесу, управління ресурсами, розвитку та підвищення якості кадрового потенціалу Лікарні.

Лікарня може бути клінічною базою вищих медичних, фармацевтичних навчальних та науково-дослідних закладів (установ) усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти.

Лікарня надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику. Якщо для провадження певних видів діяльності, передбачених Статутом, потрібний спеціальний дозвіл, (найменування засновника) отримує його в порядку, визначеному законодавством України.

Лікарня має право займатися іншими видами діяльності не передбаченими в даному Статуті і не забороненими законодавством України.